INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ

Els termes i condicions recollits en aquest Avís Legal regulen l’ús del lloc web [www.vcstraducciones.com] per part dels usuaris que hi accedeixin (l’Usuari) i el titular del qual (VCS Traducciones) és Victòria Cano Sánchez, amb DNI 48670198J i adreça de correu electrònic e-mail: victoria@vcstraducciones.com.

Algunes activitats de la Web es regeixen així mateix per les condicions particulars recollides a l’apartat 2 que, si escau, completen les presents Condicions Generals d’Ús de la Web.

a) Propietat intel.lectual i industrial

La totalitat dels continguts de la Web, incloent-hi els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, dominis, marques i altres continguts (“Contingut”), són titularitat de VCS Traducciones o de tercers, i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació nacional i internacional. Queda estrictament prohibit qualsevol utilització de qualsevol dels elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb qualsevol tipus de finalitat, especialment comercial, així com la seva reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, excepte autorització expressa per escrit per part de VCS Traducciones o del titular dels mateixos. Qualsevol persona que entengui que algun Contingut de la Web està violant els seus drets o s’està duent a terme un ús no autoritzat dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial, pot posar-se en contacte amb VCS Traducciones a l’adreça de correu electrònic indicada a l’apartat 1 aportant la informació següent: i) informació de contacte, ii) identificació del material protegit que al·lega estar sent violat, mitjançant la localització exacta, facilitant la URL de la pàgina de la Web on es troba i iii) evidència que manifesti la propietat sobre el dret infringit o que està facultat per actuar en nom del propietari.

b) Enllaços a tercers (enllaços sortints)

La Web pot incloure enllaços que permetin als Usuaris accedir a llocs web de tercers (“Web de Tercers”), cosa que no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos. En aquests casos, VCS Traducciones no es fa responsable del contingut d’aquestes webs. Qualsevol ús d’un enllaç o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari. En cas que l’Usuari consideri que hi ha una Web de Tercer amb continguts il·lícits o inadequats, ho podrà comunicar a VCS Traducciones a l’adreça de contacte assenyalada al primer apartat d’aquest Avís Legal, indicant: – del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic; – una descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Web de Tercer; i una declaració expressa que la informació continguda a la comunicació és exacta.

c) Enllaços a la Web (enllaços entrants)

Els Usuaris que vulguin introduir enllaços a la Web des de les seves pròpies webs, podran fer-ho sempre que la pàgina web que estableixi l’enllaç compleixi amb la llei i en cap cas enllaç amb continguts que: – indueixin o puguin induir a l’usuari la falsa concepció que VCS Traducciones subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; -resultin inadequats o no pertinents amb l’activitat de VCS Traducciones en relació al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent. VCS Traducciones podrà sol·licitar, en qualsevol moment i sense necessitat d’aportar les raons d’aquesta sol·licitud, que s’elimini qualsevol enllaç a la Web, després del qual el responsable de la web enllaçant haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

d) Responsabilitat

VCS Traducciones no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a VCS Traducciones.

e) Legislació aplicable

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola.

CONTRATACIÓ I CONDICIONS DE PAGAMENT

a) Pressupost

La sol·licitud de qualsevol encàrrec està subjecte a la prèvia acceptació del pressupost per part del client. Per a la realització del pressupost, el client haurà de facilitar tota la informació necessària que sigui requerida en cada cas, tal com idioma d’origen, Idioma de destinació, tipus de document, nombre de còpies addicionals, etc.). Llevat d’indicació específica, el pressupost exclou impostos aplicables.

b) Encàrrec

VCS Traducciones realitzarà el servei estipulat i el facturarà d’acord amb el preu estipulat al pressupost. Tots els encàrrecs han de ser confirmats pel client. Per a l’inici de l’encàrrec, el client haurà d’abonar anticipadament el 50% del preu final, abonant l’import resultant a la finalització de l’encàrrec, llevat que es pactin condicions particulars de pagament per a l’encàrrec. El termini de lliurament especificat al pressupost per a la realització de l’encàrrec és aproximat, i es computa a partir de la data de realització del pagament.

c) Traducció

El Client declara i garanteix que el document objecte de traducció (el “Document”) és de la seva propietat o compta amb el dret a fer-lo servir o transmetre’l; i que la traducció objecte de l’encàrrec, així com qualsevol ús ulterior, no viola cap dret de propietat intel·lectual o industrial, acord de confidencialitat o altres drets de tercers. La traducció comprèn el servei de traducció i el lliurament de l’encàrrec pel mitjà convingut al pressupost. En cas de rebre el Document en format no editable, el lliurament de l’encàrrec es realitzarà en un format tan semblant com sigui possible al del Document. L’encàrrec es considerarà finalitzat un cop lliurada la traducció en el format acordat.

d) Responsabilitat

VCS Traducciones oferirà el servei en els terminis acordats i en base a nivells de qualitat estàndard, d’acord amb els usos i les pràctiques de la professió, traduint/revisant termes especials d’acord amb el seu significat convencional. Correspon al client la verificació de la coherència tècnica del Document, procedint si és el cas VCS Traducciones a la seva correcció. L’acceptació de l’Encàrrec comporta l’acceptació pel Client de la limitació de la responsabilitat de VCS Traducciones als danys directes causats al Client per una quantitat econòmica total, com a màxim, de l’import de l’encàrrec, i queden exclosos danys indirectes que pogués patir el client.

e) Propietat intel·lectual

VCS Traducciones cedirà en exclusiva al client tots els drets de propietat intel·lectual derivats de la traducció, pel temps màxim permès i per a l’àmbit mundial, sempre que no estiguin subjectes a condicions més restrictives com a conseqüència dels drets de propietat intel·lectual del Document objecte de traducció, un cop el client aboni la totalitat del preu de l’encàrrec.

f) Confidencialitat

VCS Traducciones es compromet a respectar la confidencialitat de la informació que es faciliti amb motiu de la traducció, tant abans com durant i després de la realització de la prestació. El Document serà retornat, o si s’escau tornarà al Client a petició del mateix.

×